۲۶ اسفند ۱۳۸۲

باید استاد و فرود آمد
در آستان دری که کوبه ندارد
اگر به گاه آمده باشی
دربان در انتظار توست
و اگر بیگاه......

احمد شاملو

هیچ نظری موجود نیست: